汉语拼音读写

来源:武汉大学汉语国际资源库发布时间:2016-03-28
汉语拼音读写

二、         认读生字
做贺卡   洗衣服  过不了   快乐  个人   小鸡   画画  大米   土地
 
汉语拼音第八课过关测试
一、 拼一拼,读一读
    zhā huā   chē zhá   né zhɑ    zhé mó
dǎ  zhé     zhè lǐ       dú  shé    yì zhī
rú  ɡuǒ     shù zhī    ɡuǒ zhī    zhī shi
dú shū    zì  jǐ    zhí bǐ    zhú  zi
qí chē    qì chē  zhuǎ zi  shǔ shù
shù zì    rì lì     rì chū    zhuō zi
zhí rì    zhì qì    zhì xù     là  zhú
zhuó mo  shī zhǔ  zhù yì    zhuā zhù   sù dù
二、认读生字
日出    读书    骑车    画画    说话   快乐   个人   小鸡    上下    荷花    
 
 
汉语拼音第9课练读材料
一、拼一拼,读一读
báicài    tái shuǐ    wěi ba   měi shù  huíjiā    
měi lì    bèishū     zāi shù
shuǐhuā    méi huā   lái  huí    mèi mei   
hǎi  shī    cì wei      hēi  sè     chǐ zi    fēi jī      bái  tù     xǐ  ài     fèi  zhǐ  
fèi  huà   zuǐ bɑ      tǔ  duī    pái  duì
bēi  zi     hái  zi     wěi dà    kuài lè   
nǎi nɑi     chuī là zhu  
kāi qì chē   zì lái shuǐ
二、认读生字
你我他     开水      白马    
书皮      个子     不在
汉语拼音第10课练读材料
一、 拼一拼,读一读
xiǎo māo    duō shǎo    lǐ mào     shuǐ niú    
dú  bào     jī huì       xiào huà       pí  ǎo      
kě   ài      kǒu  shuǐ
xǐ  zǎo     hǎo yǒu      chī cǎo   
zhū ròu     diào yú      rè  ài      
ní hǎo      mù biāo      xiù  lì    
shōu tiáo    yóu xì      hòu  niǎo   
xià lóu      hā bā ɡǒu    tǔ dòu
liǎo bù qǐ    yōu xiù     jiào shī   
niǎo cháo     liú  shuǐ    yì máo
cǎo  mào      hǎi ōu       diào qiáo      
jiǔ niú       huǒ  chái      huí bào     
xiǎo qiáo     xǐ shǒu     tiáo pí

二、认读生字
小鱼   可爱   吃草   和好   水牛
日出   读书   骑车  小鸡   个人
汉语拼音第11课练读材料
一、拼一拼,读一读
shù yè    quē shǎo     rì  yuè     jué  zé  
biè niu    xué xí       yuè  ér   pí xié   
nüè dài    xuě bái    xǐ què      tiē huà   
nǚ  ér     cè  lüè     xué xiào    cū  lüè
yuè dú      cí  tiě       hēi  yè    
xuě  huā     hú  dié    yuē sù      ér  qiě     
yuē huì     quē  fá     qié  zi      ěr  jī    
jué sè      kē xué     xǐ yuè     
xuē zi      ěr  duō    dì èr ɡè     yuè qǔ    
niè shǒu niè jiǎo
二、认读生字
大家   飞机  小河    月儿   学校   有趣  
入口   小鱼   可爱   吃草   和好   水牛
开水   白马