汉语拼音读写练习

来源:武汉大学汉语国际资源库发布时间:2016-03-28
  汉语拼音读写练习

一、准确认读
ü  ɑ  e  u  o  i  ǐ  ā  ǒ  à  è  ǔ  á  ě  ó  ǎ  ò  ě  ē  ǚ   ō  é  ī  ù  ǖ  í  ǚ   ū  ì ú
 ǘ  ǐ  ǜ  y  w  yù  yi  wu  yì  yī  wū  wú  yū   yú  yǔ  wù  yí  yǐ  wǔ  yǔ
二、比一比,读一读
ɑ—ǒ  ā—ō   á—ò   é—è   ǎ—ǒ   ā—ě à—ó  ǒ—ě   ō—é   è—à  à—é  
 ò—é á—è  ǖ—ū   í—ù   ǚ—ǔ  i—ü ó—é   ǖ—ū   í—ù   ǚ—ǔ  yù—wǔ  
wu—yú  yí—yù    yú—wù   yǐ—yǔ
 
汉语拼音第三课过关测试
 武汉大学
一、     拼一拼,读一读
pà    bǎ   pú   bō   mū   bà   
má   bò   mà   bī    bó    fǎ
bí  fá  bì  bú  fó  bǔ  bù  pā  
pò mǎ   pī   bā   pí   pū   mā
pǐ   mō   pì   pǒ  mó  wǒ  mǒ  
mò  mī  bá   mí   mǐ  mì  pǎ   
mú   mǔ   pǔ   fā   pō   fū   
fú     fǔ   pá  pū   mā    bō  
mū  fà   mù  bǐ   pó   pù   
bǒ   bā    pí   pà   bǎ  mī
bá  pǎ   mú  bǐ   pó  mǔ  pǔ   
二、     读准词语
bà bɑ    mā mɑ    bó bo    bǐ yì bǐ
bǔ yú     pó po    ā  yí      wū yā   
yǔ yī    wá wɑ   yǎ yǔ
三、     认读生字
我     爸爸    妈妈  
 
汉语拼音第四课过关测试
一、        拼一拼,读一读
    dā  tǎ  lí  tè  tī  né  dǔ  dǎ  tí  tì  lǚ  dà   tú  tǔ  
tù  dí  tà  nú  tā  nǔ  dì  nù  tǐ  nǜ  ná  dú  nǎ
lǜ  tū  dù  nà  lǐ  nè  nī  dǐ   nílà  nǐ  nì  nā  lū
dé  lú  dē  lǔ  dá  lù lǘ nǚ  lā  lá  dī  lǎ  lē  dū
lè  lī  lì
二、读准词语
lǎ bɑ   ní tǔ   lǜ dì   nǎ lǐ   lǚ tú   dà mǐ     
tǔ dì    mù  mǎ     dà dì    tǐ yù    tí mù   
fā nù  nà lǐ   mǎ lù     dà fó
 
三、认读生字
大地   马   大米  土地   
 
汉语拼音第五课过关测试
一、 拼一拼,读一读
hé huā   hé ɡé  yí ɡè   hú tu    huǒ ɡuō     
ɡuā ɡuǒ     hǔ pò    huā duǒ    ɡē ɡe    
lí huā     huà huà      há mɑ     huǒ bǎ   
kuā dà   luò  tuo    huá huá tī   bō luó     
tuō dì   ɡuō lú   hā mì ɡuā   mó ɡu
wǒ ɡuó      huā bù    kuà bù   luó bo    
kě wù    kè huà   kè kǔ     ɡū ɡu    ɡuō lú
hú tu    lí huā   huà huà   bō luó   huā duǒ
hé huā   kě wù    kè huà  huǒ bǎ   
二、认字
荷花    哥哥     弟弟     个人   画画  
大地   大米    土地   爸爸    妈妈  
 
汉语拼音第六课过关测试 
一、     拼一拼,读一读
xià  qí     jí ɡé     yì qǐ     xī ɡuā     bō luó
ɡuó  jiā   xí tí    xǐ yī fu   dā jī mù
xì jù     yú  xiā    jī  qì     jú  huā    ɡuō lú
jì xù   dǎ  qì    ɡē qǔ     ɡuò  qù    fù  xí    
yì qǐ   jí ɡé     ɡuó  jiā     xǐ yī fu   yú  xiā   
jú  huā    jì xù    ɡuò  qù    xī  qí    jiā fǎ    
jǔ lì   mǔ jī  huà  jiá     qì tǐ       xǐ yī jī    
wǒ ɡuó    huā bù    luó bo   kě wù    kè kǔ
  
二、     认一认
上下   荷花    哥哥     弟弟    小鸡
个人   画画   大米    土地   洗衣服
 
汉语拼音第七课过关测试
一、         拼一拼,读一读
zǔ mǔ    sī ɡuā    wà zi       cí yǔ
zǐ   sè     zá  jì     luō suo    zuò huà
zuò cuò   zǐ dì     zì mǔ     zuò hè kǎ
zǔ ɡuó    sī  jī     fù zé        zǐ     xì
wū zi    yú cì      cū xì       cā bō li
zì jǐ   tǔ sī   yā zi  suǒ yǐ   duō suo